logo
ADVERTISEMENT

Nông dân Việt Nam tham gia đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và thống trị trước hết vì

Câu hỏi :

Nông dân Việt Nam tham gia đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và thống trị trước hết vì

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX

Từ năm 1858, Pháp xâm lược Việt Nam. Để bảo vệ độc lập dân tộc, giai cấp công nhất đã từ bỏ ruộng đất, chuyển thành lực lượng sẵn sàng chiến đấu đáp án với yêu cầu cấp thiết hiện tại. Trong suốt quá trình cai trị, mặc dù triều đình Huế ngày càng tỏ rõ sự bạc nhược của mình và từng bước đầu hàng thực dân Pháp nhưng nhân dân ta vẫn kiên quyết đấu tranh giành lại độc lập. 

ADVERTISEMENT