logo

Lệnh nào dưới đây cho kết quả là hình chữ nhật? A) REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 100 RT 90] B) REPEAT 2 [FD 100 RT 100 FD 100 RT 50] C) REPEAT 2 {FD 100 RT 90 FD 50 RT 90] D) REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]

60 điểm

NguyenChiHieu

Tin học

Lớp 4

50đ

12:11:34 29-Nov-2021
Lệnh nào dưới đây cho kết quả là hình chữ nhật? A) REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 100 RT 90] B) REPEAT 2 [FD 100 RT 100 FD 100 RT 50] C) REPEAT 2 {FD 100 RT 90 FD 50 RT 90] D) REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)

NguyenHieu

12:11:46 29-Nov-2021

D) REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm