logo

FD là lệnh viết tắt của: A) Foward B) Forwart C) Forwarb D) Forward

60 điểm

NguyenChiHieu

Tin học

Lớp 4

50đ

12:11:12 29-Nov-2021
FD là lệnh viết tắt của: A) Foward B) Forwart C) Forwarb D) Forward
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (2)

Minh?????

02:01:57 09-Jan-2022

b

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

NguyenHieu

12:11:24 29-Nov-2021

D) Forward

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm