logo
ADVERTISEMENT

His voice had a freshness that would make many tenors under the age of 40 go green with

Câu hỏi :

His voice had a freshness that would make many tenors under the age of 40 go green with _____.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Thành ngữ (Idioms): be/go green with envy: ghen ăn tức ở

Tạm dịch: Giọng của anh ấy có một sự tươi mới khiến nhiều giọng nam cao dưới 40 tuổi phải ghen tị ra mặt.

ADVERTISEMENT