logo
ADVERTISEMENT

Those Americans are looking for a place where they can exchange their dollars pounds

Câu hỏi :

Those Americans are looking for a place where they can exchange their dollars _____ pounds.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Cấu trúc: exchange something for something: đổi cái gì sang cái gì

Tạm dịch: Những người Mỹ này đang tìm kiếm nơi mà họ có thể đổi tiền đô la sang bảng Anh.

ADVERTISEMENT