logo

Hệ tư tưởng pháp quyền tư sản ra đời nhằm mục đích gì?

Câu hỏi :

Hệ tư tưởng pháp quyền tư sản ra đời nhằm mục đích gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Hệ tư tưởng pháp quyền tư sản ra đời nhằm bảo vệ chế độ tư bản và trật tự của xã hội tư bản

 

icon-date
Xuất bản : 29/12/2022 - Cập nhật : 15/07/2023