logo
ADVERTISEMENT

Tiền đề xuất phát của quan điểm duy vật lịch sử là

Câu hỏi :

Tiền đề xuất phát của quan điểm duy vật lịch sử là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Quan điểm duy vật lịch sử về khái niệm con người

Con người vừa là một tồn tại mang bản tính tự nhiên vừa là một tồn tại mang bản tính xã hội. Bản tính tự nhiên và bản tính xã hội tồn tại trong mối quan hệ chi phối nhau, tác dộng lẫn nhau và được thể biện trong mỗi hành vi, mỗi hoạt động của con người.

ADVERTISEMENT