logo
ADVERTISEMENT

Hãy chia sẻ những hiểu biết của em về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của công dân

Trả lời câu hỏi SGK Giáo dục Kinh tế pháp luật 11 Kết nối tri thức trang 102: Hãy chia sẻ những hiểu biết của em về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của công dân (Bài 16: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ tổ quốc)

Câu hỏi: Hãy chia sẻ những hiểu biết của em về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của công dân

chia sẻ những hiểu biết của em về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của công dân

Trả lời ngắn gọn:

Trách nhiệm cá nhân:Trách nhiệm cá nhân của công dân là tuân thủ luật pháp, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước

Trách nhiệm xã hội: Trách nhiệm xã hội của công dân là đóng góp cho sự phát triển của xã hội bằng cách tham gia vào các hoạt động cộng đồng. 

Trách nhiệm tài chính: Trách nhiệm tài chính của công dân là đóng góp tài chính cho quốc gia bằng cách nộp thuế đầy đủ và đúng hạn, tôn trọng và bảo vệ tài sản của đất nước. 

Trách nhiệm bảo vệ an ninh và quốc phòng: Công dân cần tôn trọng và bảo vệ chủ quyền của đất nước, không tham gia vào các hoạt động phản đối, lật đổ chính quyền hoặc các hoạt động khủng bố. 

Trả lời chi tiết:

Trách nhiệm cá nhân:

Trách nhiệm cá nhân của công dân là tuân thủ luật pháp, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Điều này bao gồm việc tôn trọng các quy định, điều lệ, pháp lệnh của đất nước, tránh phạm tội phạm, gian lận, lừa đảo, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Ngoài ra, công dân còn có trách nhiệm tham gia các hoạt động cộng đồng như giúp đỡ người khác, tham gia các hoạt động tình nguyện và các hoạt động xây dựng cộng đồng khác.

Trách nhiệm xã hội:

Trách nhiệm xã hội của công dân là đóng góp cho sự phát triển của xã hội bằng cách tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Điều này có thể bao gồm việc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, tham gia các hoạt động giáo dục và các hoạt động văn hoá, thể thao để giúp tăng cường sức khỏe và đóng góp cho sự phát triển văn hóa, giáo dục, thể thao và du lịch của đất nước.
Trách nhiệm tài chính:

Trách nhiệm tài chính của công dân là đóng góp tài chính cho quốc gia bằng cách nộp thuế đầy đủ và đúng hạn, tôn trọng và bảo vệ tài sản của đất nước. Điều này có thể bao gồm việc thanh toán các khoản thuế, phí và các khoản phí khác một cách đầy đủ, trung thực và đúng hạn. Công dân cũng có trách nhiệm bảo vệ tài sản của đất nước bằng cách không tham gia vào các hoạt động trộm cắp, đánh cắp, lừa đảo hoặc các hoạt động phi pháp khác.

Trách nhiệm bảo vệ an ninh và quốc phòng của công dân:

Công dân cần tôn trọng và bảo vệ chủ quyền của đất nước, không tham gia vào các hoạt động phản đối, lật đổ chính quyền hoặc các hoạt động khủng bố. Họ cũng cần thông tin và tuân thủ các quy định về an ninh, đảm bảo an toàn cho chính mình, gia đình và cộng đồng.

 >>> Xem toàn bộ: Soạn Kinh tế pháp luật 11 Kết nối tri thức

ADVERTISEMENT