logo
ADVERTISEMENT

Hàm số y=ax^2+bx+c, (a>0) đồng biến trên khoảng nào sau đây

Câu hỏi :

Hàm số y=ax^2+bx+c, (a>0) đồng biến trên khoảng nào sau đây

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

 

ADVERTISEMENT