logo
ADVERTISEMENT

Graham was disappointed because he for the bus for an hour

Câu hỏi :

Graham was disappointed because he ____ for the bus for an hour.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động/một thời điểm khác trong quá khứ và nhấn mạnh hành động đó đã xảy ra được bao lâu rồi hành động kia mới xảy ra.

→ Đáp án D. had been waiting.

Tạm dịch: Graham rất thất vọng vì trước đó cậu ấy đã đợi xe bus cả tiếng đồng hồ rồi.

ADVERTISEMENT