logo

Gợi ý đáp án 24 mã đề môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023

Chiều nay, 29/6, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 khép lại với môn ngoại ngữ. Trong số 7 ngôn ngữ được lựa chọn thi, tiếng Anh là ngôn ngữ có số lượng thí sinh đăng ký thi đông nhất.

Bài thi tiếng Anh có 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. Đề thi được đánh giá có độ phân hóa tốt nhưng "nhẹ nhàng", dễ đạt mức 7-8 với phần đa các thí sinh.

Gợi ý đáp án các mã đề môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 từ trang Tuyensinh247.com:

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 401

1.D 2.A 3.C  4.A 5.D 6.D 7.C 8. C 9. A 10. C
11.D 12.A 13.B 14.C 15.C 16.D 17.C 18.D 19.B 20.A
21.D 22.B 23.A 24.D 25.A 26.D 27.B 28.A 29.D 30.C
31.C 32.C 33.A 34.B 35.B 36.D 37.C 38.C 39.B 40.C
41.C 42.B 43.D 44.B 45.B 46.D 47.D 48.B 49.C 50.B

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 402

1. D 2. B 3.A 4.C 5.A 6.C 7. D 8. A 9. B 10.A
11.C 12.C 13.D 14.B 15.C 16.A 17.D 18.C 19.A 20.B
21.C 22.A 23.C 24.A 25.D 26.A 27.A 28.D 29.D 30.C
31.C 32.C 33.D 34.C 35.D 36.A 37.A 38.D 39.C 40.A
41.A 42.D 43.C 44.C 45.D 46.C 47.C 48.A 49.D 50.D

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 403

1.C 2.C  3.B 4.B  5.A 6.D 7.B 8.C 9.D 10.A 
11.D 12.A 13.C 14.B 15.D 16.D 17.C 18.A 19.C 20.A
21.B 22.B 23.A 24.B 25.C 26.D 27.A 28.D 29.A 30.D
31.D 32.B 33.C 34.D 35.B 36.B 37.B 38.C 39.A 40.A
41.D 42.C 43.C 44.B 45.A 46.C 47.A 48.D 49.D 50.C

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 404

1. C 2. D 3. B 4. B 5. D 6. B 7. C 8. B 9. C 10.D
11.D 12. B 13.A 14.C 15.C 16.C 17.B 18.B 19.B 20.A
21.C 22.A 23.D 24.C 25.C 26.C 27.A 28.D 29.B 30.C
31.B 32.A 33.B 34.D 35.D 36.A 37.D 38.A 39.C 40.C
41.A 42.D 43.D 44.D 45.A 46.D 47.C 48.A 49.D 50.D

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 405

1.C 2.D  3.D 4.B 5.B 6.B 7.C 8.D 9.C 10.A 
11.A 12.B 13.C 14.D 15.B 16.C 17.C 18.D 19.C 20.B
21.A 22.B 23.C 24.B 25.A 26.A 27.C 28.B 29.A 30.C
31.C 32.D 33.A 34.A 35.A 36.D 37.C 38.D 39.C 40.B
41.B 42.D 43.D 44.D 45.B 46.C 47.D 48.A 49.D 50.B

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 406

1.D 2.D 3.B  4.B  5.C 6.D  7.B 8.A 9.C  10.A 
11.B 12.D 13.D 14.D 15.A 16.C 17.A 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31.A 32.B 33.B 34.C 35.A 36.A 37.D 38.D 39.B 40.D
41.C 42.A 43.B 44.C 45.C 46. 47. 48. 49.C 50.C

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 407

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31.B 32.D 33.B 34.A 35.B 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43.D 44.D 45.C 46. 47. 48. 49.D 50.C

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 408

1.  2.  3.  4.  5. A 6. C 7. B 8. A 9. B 10. B
11.D 12.B 13.A 14.D 15.D 16.B 17.C 18.A 19.C 20.A
21.C 22.A 23.A 24.D 25.A 26.B 27.A 28.B 29.A 30.D
31.B 32.D 33.D 34.D 35.C 36.C 37.C 38.A 39.C 40.C
41.A 42.C 43. 44. 45. 46.C 47.B 48.A 49.C 50.B

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 409

1.A 2. D 3.B 4.B  5.B 6.A  7.C  8.C 9.C  10.D
11.A 12.A 13.C 14.C 15.C 16.B 17.D 18.D 19.C 20.B
21.D 22. 23. 24. 25. 26.B 27.C 28.D 29.C 30.D
31.C 32.D 33.B 34.B 35.B 36.C 37.B 38.B 39.B 40.D
41.D 42.B 43.D 44.C 45.D 46.C 47.D 48. 49. 50.

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 410

1.  2.  3.  4.  5. C 6. D 7. D 8. C 9.  10. 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26.B 27.C 28.C 29. 30.
31. 32.C 33.A 34.A 35.B 36.C 37.C 38.B 39.B 40.A
41.B 42.A 43.B 44.B 45.C 46.A 47.C 48.B 49.A 50.B

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 411

1. A 2. A 3. B 4. C 5. D 6. C 7. D 8. B 9. B 10. C
11.C 12.C 13.D 14.B 15.B 16.A 17.B 18.C 19.C 20.C
21.B 22.C 23.D 24.B 25.B 26.C 27.B 28.C 29.A 30.D
31.C 32.D 33.B 34.A 35.C 36.B 37.B 38.D 39.D 40.D
41.A 42.D 43.A 44.A 45.D 46.A 47.D 48.C 49.D 50.D

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 412

1.D 2.D 3.B 4.C 5.D  6.A 7.D 8.D 9.A  10.C
11.B 12.C 13.D 14.A 15.D 16.D 17.B 18.D 19.C 20.A
21.C 22.D 23.B 24.C 25.A 26.A 27.C 28.D 29.D 30.A
31.B 32.C 33.B 34.A 35.D 36.B 37.A 38.C 39.D 40.C
41.B 42.A 43.B 44.A 45.B 46.C 47.B 48.D 49.C 50.A

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 413

1. C 2. D 3. B 4. B 5. A 6. B 7. C 8. A 9. A 10. C
11.B 12.C 13.D 14.A 15.D 16.D 17.B 18.D 19.C 20.A
21.C 22.D 23.B 24.C 25.A 26.A 27.C 28.D 29.D 30.D
31.B 32.C 33.B 34.A 35.D 36.B 37.A 38.C 39.D 40.A
41.B 42.A 43.B 44.C 45.B 46.C 47.B 48.B 49.C 50.D

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 414

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.B 8.C  9.C 10.C 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26.A 27.A 28.D 29.C 30.D
31.B 32.D 33.C 34.D 35.C 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44.D 45.B 46. 47. 48. 49.D 50.D

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 415

1.  2.  3.  4.  5.C  6. D 7.  8.  9.  10. 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31.A 32.A 33.C 34.C 35.D 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43.C 44.A 45.B 46.A 47.B 48. 49. 50.

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 416

1.  2.  3.  4.  5.A 6.A 7.B  8.C 9.C 10.A 
11.C 12.D 13.D 14.D 15.C 16.B 17.D 18.D 19. 20.D
21.C 22.C 23.B 24.B 25.B 26.C 27.B 28.B 29.C 30.C
31.B 32.B 33.D 34.D 35.B 36.D 37.D 38.C 39.D 40.B
41.D 42.B 43.D 44.D 45.B 46.D 47.D 48. 49. 50.

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 417

1.B 2. D 3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
11.D 12.A 13.C 14.C 15.A 16.A 17.D 18.D 19.C 20.D
21.A 22.D 23.A 24.C 25.D 26.B 27.B 28.B 29.D 30.A
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.A 40.D
41.C 42.A 43.B 44.C 45.B 46.C 47.A 48.D 49.B 50.B

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 418

1.  2.  3.B  4.C 5.A  6.D 7.  8.  9.  10. 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26.A 27.C 28.D 29.B 30.B
31.B 32.D 33.B 34.C 35.D 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43.D 44.A 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 419

1. D 2. A 3. D 4.C 5. B 6. B 7. B 8. A 9. A 10. B
11.B 12.A 13.D 14.B 15.C 16.D 17.D 18.C 19.C 20.B
21.B 22.A 23.A 24.D 25.B 26.A 27.B 28.B 29.A 30.D
31.B 32.A 33.D 34.A 35.A 36.A 37.D 38.D 39.B 40.B
41.A 42.D 43.A 44.D 45.D 46.C 47.A 48.D 49.D 50.D

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 420

1. B 2. A 3.B 4.B 5. A 6.A  7.C 8. A 9. C 10.A
11.D 12.A 13.C 14.A 15.C 16.D 17.B 18.C 19.A 20.D
21.C 22.D 23.B 24.C 25.C 26.A 27.B 28.B 29.A 30.D
31.C 32.B 33.A 34.B 35.A 36.B 37.D 38.D 39.D 40.B
41.B 42.D 43.B 44.D 45.D 46.D 47.C 48.A 49.D 50.D

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 421

1.A 2.B 3.B  4. A 5.D 6.D 7.A 8.B  9.B  10.A 
11.D 12.B 13.B 14.D 15.D 16.C 17.C 18.D 19.C 20.D
21. 22. 23. 24. 25. 26.B 27.D 28.D 29.C 30.D
31.B 32.B 33.D 34.C 35.C 36.B 37.D 38.B 39.B 40.C
41.B 42.C 43.C 44.B 45.C 46. 47. 48. 49.C 50.B

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 422

1.D 2.B 3.  4.  5.  6.  7.A 8.D 9.A  10.A 
11.C 12.B 13.A 14.A 15.C 16.A 17.B 18.B 19.C 20.B
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31.D 32.A 33.B 34.B 35.B 36.C 37.D 38.C 39.D 40.D
41.D 42.C 43. 44. 45. 46.D 47.D 48.C 49.D 50.B

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 423

1.  2.  3.  4.  5. C 6. A 7. C 8. A 9. D 10. C
11.C 12.A 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.C 19.B 20.C
21.A 22.A 23.B 24.B 25.B 26.D 27.C 28.D 29.C 30.A
31.A 32.B 33.C 34.B 35.A 36.A 37.B 38.A 39.B 40.A
41.C 42.B 43.B 44.B 45. 46. 47. 48.C 49.A 50.A

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 424

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.B 10.C
11.C 12.D 13.C 14.C 15.A 16.C 17.C 18.B 19.D 20.D
21.A 22.C 23.B 24.A 25.B 26.C 27.D 28.B 29.B 30.A
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.A 40.A
41.B 42.D 43.B 44.B 45.A 46.B 47.B 48.B 49.C 50.A
icon-date
Xuất bản : 29/06/2023 - Cập nhật : 30/06/2023