logo

Gợi ý đáp án 24 mã đề môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023

Môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 có 24 mã đề, mỗi mã đề 40 câu trắc nghiệm. Dân trí cập nhật đủ đáp án, gợi ý giải đề với toàn bộ các mã đề thi môn lịch sử năm nay.

Môn lịch sử là môn thi đầu tiên của bài thi khoa học xã hội diễn ra vào buổi sáng nay, 29/6. Thời gian làm bài là 50 phút, từ 7h35 đến 8h25.

Môn lịch sử có 24 mã đề từ 301 đến 324. Mỗi mã đề có 40 câu trắc nghiệm.

Gợi ý đáp án các mã đề môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 từ trang Tuyensinh247.com:

Đáp án môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 301

 1.C 2.B 3.D   4.C 5.B  6.B 7.A  8.C  9.B  10.C 
 11.D 12.A  13.D  14.A  15.A  16.C  17.D  18.C  19.D  20.A 
21.D  22.C  23.A  24.D  25.C  26.A  27.C  28.C  29.C  30.D 
31.A 32.A  33.A  34.D  35.A  36.A  37.A  38.C  39.D  40.D

Đáp án môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 302

 1.C 2.D 3.C   4.A 5.B  6.D 7.B  8.A  9.D  10.C 
 11.D 12.B  13.B  14.A  15.C  16.B  17.D  18.B  19.A  20.C 
21.A  22.B  23.B  24.D  25.A  26.C  27.A  28.D  29.C  30.C 
31.D  32.C  33.A  34.D  35.D  36.C  37.D  38.A  39.C  40.A

Đáp án môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 303

 1.C 2.B 3.D   4.C 5.A  6.C 7.D  8.A  9.C  10.A 
 11.A 12.C  13.B  14.B 15.D  16.D  17.C  18.B  19.D  20.B 
21.D  22.B  23.C  24.D  25.B  26.D  27.B  28.C  29.D  30.C 
31.D  32.C  33.C 34.D  35.D 36.D  37.C  38.B  39.D  40.B

Đáp án môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 304

 1.B 2.A 3.B   4.A 5.D  6.B 7.A  8.B  9.A  10.A 
 11.B 12.A  13.A  14.D  15.B  16.D  17.A  18.A  19.D  20.A 
21.C  22.C  23.B  24.C  25.D  26.C  27.B  28.C  29.C  30.A 
31.D  32.A  33.C  34.C  35.C  36.B  37.C  38.D  39.B  40.C

Đáp án môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 305

 1.A 2.C 3.D   4.D 5.C  6.B 7.D  8.A  9.B  10.A 
 11.A 12.A  13.D  14.D  15.A  16.C  17.A  18.B  19.D  20.C 
21.C  22.D  23.C  24.C  25.B  26.B  27.B  28.C  29.D  30.B 
31.B  32.B  33.D  34.B  35.D  36.C  37.D  38.C  39.C  40.D

Đáp án môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 306

 1.A 2.C 3.B   4.B 5.D  6.A 7.C  8.B  9.D  10.D 
 11.D 12.A  13.C  14.C  15.B  16.C  17.D  18.A  19.C 20.B 
21.B  22.A  23.D  24.D  25.B  26.A  27.B  28.B  29.A  30.D 
31.C  32.C  33.B 34.C  35.C  36.D  37.A  38.C  39.D  40.A

Đáp án môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 307

 1.B 2.C 3.C   4.C 5.D  6.C 7.A  8.D  9.D  10.C 
 11.D 12.D  13.A  14.C  15.A  16.B  17.C  18.D  19.D  20.C 
21.B  22.A  23.B  24.D  25.B  26.D  27.B  28.B  29.C  30.C 
31.A  32.D  33.A  34.C  35.D  36.B  37.B  38.A  39.B  40.C

Đáp án môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 308

 1.B 2 .D 3.D   4.A 5.C  6.A 7.C  8.C  9.D  10.A 
 11.C 12.A  13.D  14.A  15.D  16.B  17.A  18.B  19.B  20.B 
21.D  22.A  23.B  24.D  25.B  26.A  27.A  28.B  29.B  30.A 
31.D  32.B  33.B  34.D  35.B  36.D  37.A  38.D  39.D  40.B

Đáp án môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 309

 1.B 2.D 3.A   4.C 5.C  6.C 7.A  8.B  9.D  10.C 
 11.D 12.C  13.B  14.D  15.B  16.C  17.B  18.A  19.B  20.D 
21.D  22.D  23.C  24.B  25.D  26.A  27.C  28.B  29.D  30.D 
31.D  32.C  33.D  34.C  35.B  36.B  37.D  38.C  39.B  40.B

Đáp án môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 310

 1.C 2.D 3.D   4.C 5.D  6.B 7.C  8.D  9.D  10.A 
 11.A 12.B 13.B  14.D  15.A  16.A  17.A  18.D  19.B  20.A 
21.D  22.A  23.B  24.A  25.B  26.B  27.B  28.C  29.C  30.A 
31.C  32.C  33.C  34.A  35.C  36.C  37.C  38.B  39.C  40.A

Đáp án môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 311

 1.B 2.A 3.A   4.D 5.C  6.D 7.A  8.C  9.D  10.C 
 11.B 12.B  13.C  14.A  15.B  16.D  17.D  18.C  19.A  20.A 
21.A  22.D  23.C  24.A  25.D  26.A  27.A  28.C  29.C  30.A 
31.C  32.C  33.D  34.D  35.D  36.C  37.C  38.D  39.A  40.D

Đáp án môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 312

 1.D 2.C 3.C   4.A 5.B  6.A 7.B  8.C  9.A  10.D 
 11.A 12.B  13.D  14.D  15.C  16.A  17.C  18.A  19.B  20.C 
21.A  22.A  23.B  24.B  25.B  26.A  27.C  28.C  29.B  30.C 
31.B  32.A  33.B  34.C  35.C  36.C  37.A  38.A  39.B  40.C

Đáp án môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 313

 1.D 2 .D 3.C   4.C 5.C  6.A 7.C  8.D  9.C  10.B 
 11.C 12.A  13.C  14.B  15.B  16.A 17.A  18.C 19.A  20.C
21.D  22.C  23.B  24.B  25.C 26.D  27.A  28.D  29.A  30.A 
31.D  32.B  33.D  34.D  35.B  36.D  37.D  38.A  39.B  40.B

Đáp án môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 314

 1.D 2.D 3.B   4.D 5.C  6.C 7.D  8.C  9.A  10.B 
 11.A 12.C  13.B  14.D  15.B  16.A  17.A  18.C  19.C  20.B 
21.C  22.B  23.C  24.A  25.C  26.D  27.A  28.A  29.C  30.C 
31.A  32.B  33.D  34.A  35.D  36.D  37.A  38.B  39.A  40.B

Đáp án môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 315

 1.A 2.C 3.A   4.A 5.C  6.C 7.A  8.B  9.A  10.D 
 11.C 12.A  13.C  14.B  15.B  16.D  17.A  18.B  19.A  20.B
21.D  22.A 23.D  24.D  25.B  26.C  27.C  28.B  29.A  30.B 
31.D  32.A  33.C  34.C  35.B  36.C  37.D  38.B  39.C  40.D

Đáp án môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 316

 1.D 2 .D 3.C   4.C 5.A  6.B 7.B  8.A  9.A  10.C 
 11.A 12.B  13.B  14.A  15.A  16.A  17.C  18.C  19.C  20.B 
21.B  22.B  23.C 24.B  25.D  26.D  27.D  28.C  29.C  30.A 
31.D  32.B  33.B  34.D  35.D  36.D  37.A  38.D  39.B  40.D

Đáp án môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 317

 1.A 2.D 3.D   4.D 5.B  6.A 7.B  8.C  9.C  10.A 
 11.B 12.B  13.C  14.A  15.D  16.A  17.B  18.C  19.D  20.B 
21.D  22.D  23.C  24.D  25.C  26.C  27.C  28.D  29.D  30.D 
31.B  32.A  33.C  34.A  35.C 36.B  37.B  38.C  39.A  40.A

Đáp án môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 318

 1.B 2.C 3.D   4.A 5.C  6.A 7.D  8.B  9.A  10.C 
 11.A 12.A  13.C  14.D  15.B  16.B  17.A  18.A  19.D  20.C 
21.D  22.D  23.C  24.A  25.C  26.D  27.D  28.B  29.A  30.B 
31.A  32.B  33.A  34.B  35.B  36.B  37.D  38.A  39.A  40.D

Đáp án môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 319

 1.D 2.A 3.C   4.A 5.C  6.C 7.C  8.D  9.C  10.A 
 11.A 12.D  13.A  14.C  15.B  16.B  17.B  18.D  19.D  20.D 
21.A  22.D  23.B  24.B  25.C  26.D  27.D  28.C  29.B  30.B 
31.B  32.D  33.A  34.B  35.B  36.C  37.A  38.C  39.A  40.D

Đáp án môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 320

 1.D 2.B 3.A   4.A 5.D  6.B 7.D  8.B  9.A  10.B 
 11.C 12.D  13.C  14.C  15.C  16.B  17.D  18.A  19.B 20.A 
21.D  22.B  23.D  24.A  25.D  26.B  27.D  28.B  29.A  30.D 
31.A  32.A  33.B 34.B 35.A  36.B  37.A  38.D  39.D  40.A

Đáp án môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 321

 1.A 2.C 3.D   4.B 5.C  6.C 7.C  8.B  9.C  10.D 
 11.D 12.B  13.C  14.A  15.C  16.A  17.C  18.A  19.A  20.D 
21.A  22.A  23.B  24.A  25.C  26.B  27.D  28.B  29.D  30.B 
31.D  32.D  33.B  34.D  35.D  36.C  37.B  38.B  39.C  40.D

Đáp án môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 322

 1.B 2 .A 3.B   4.B 5.B  6.D 7.A  8.B  9.B  10.B 
 11.C 12.C  13.A  14.D  15.C  16.C  17.D  18.D  19.D  20.D 
21.D  22.D  23.B  24.B  25.C  26.C  27.C  28.A  29.A  30.A 
31.B 32.A  33.C  34.D  35.B  36.D  37.A  38.C  39.C  40.B

Đáp án môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 323

 1.A 2 .D 3.D   4.D 5.B  6.A 7.D  8.D  9.D  10.C 
 11.B 12.A 13.C  14.B  15.B  16.C  17.D  18.D  19.A  20.A 
21.B  22.C  23.D  24.D  25.D  26.C  27.C  28.B  29.A  30.C 
31.A  32.B  33.A  34.A  35.B  36.B  37.B  38.A  39.C  40.C

Đáp án môn lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 324

 1.A 2.C 3.B   4.D 5.B  6.B 7.A  8.D  9.D  10.B 
 11.B 12.C  13.B  14.B 15.C  16.A  17.D  18.A  19.A  20.C 
21.A  22.C  23.B  24.C  25.C  26.C  27.A  28.C  29.B  30.B 
31.A  32.C  33.B  34.A  35.A  36.C  37.C  38.B  39.A  40.A
icon-date
Xuất bản : 29/06/2023 - Cập nhật : 30/06/2023