logo
ADVERTISEMENT

Câu hỏi Ôn tập Chương 1 Toán 8 tập 1 phần Đại số


Ôn tập chương 1


Câu hỏi ôn tập chương 1


Câu hỏi ôn tập 1 trang 32 Toán 8 tập 1:

Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức.

Lời giải

- Nhân đơn thức với đa thức: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

- Nhân đa thức với đa thức: Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.

Câu hỏi ôn tập 2 trang 32 Toán 8 tập 1:

Viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.

Lời giải

Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ:

1) (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

2) (A – B)2 = A2 – 2AB + B2

3) A2 – B2 = (A – B)(A + B)

4) (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

5) (A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

6) A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

7) A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

Câu hỏi ôn tập 3 trang 32 Toán 8 tập 1:

Khi nào thì đơn thức A chia hết cho đơn thức B?

Lời giải

Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A.

Câu hỏi ôn tập 4 trang 32 Toán 8 tập 1:

Khi nào thì đa thức A chia hết cho đơn thức B?

Lời giải

Khi từng hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B thì đa thức A chia hết cho đơn thức B.

Câu hỏi ôn tập 5 trang 32 Toán 8 tập 1:

Khi nào thì đa thức A chia hết cho đa thức B?

Lời giải

Khi đa thức A chia hết cho đa thức B được dư bằng 0 thì nói rằng đa thức A chia hết cho đa thức B.

Xem toàn bộ Giải Toán 8: Ôn tập chương 1 ( Câu hỏi - Bài tập)

ADVERTISEMENT