logo
ADVERTISEMENT

Em hãy liệt kê các việc làm của bản thân hoặc của gia đình mình nhằm góp phần thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội

Trả lời câu hỏi SGK Giáo dục Kinh tế pháp luật 11 Kết nối tri thức trang 86: Em hãy liệt kê các việc làm của bản thân hoặc của gia đình minh nhằm góp phần thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội (Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội)

Câu hỏi: Em hãy liệt kê các việc làm của bản thân hoặc của gia đình minh nhằm góp phần thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội

các việc làm của bản thân hoặc của gia đình minh nhằm góp phần thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội

Trả lời:

Dưới đây là một số việc làm của bàn thờ và gia đình có thể thực hiện để góp phần thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ tham gia vào quân lí nhà nước và xã hội:

Tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định của nhà nước liên quan đến bàn thờ và tôn giáo.

Tham gia các hoạt động xã hội như hỗ trợ cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp vào các hoạt động từ thiện.

Tôn trọng đa dạng tôn giáo và giúp đỡ những người khác hiểu biết về tôn giáo và văn hóa của mình.

Tham gia các hoạt động của giáo đoàn, đóng góp vào việc xây dựng và phát triển giáo đoàn, giúp đỡ những người có nhu cầu và tham gia các hoạt động từ thiện của giáo đoàn.

Thực hiện các nghi lễ, nghi thức và các hoạt động tôn giáo của bàn thờ và gia đình đúng cách và tôn trọng các giá trị tôn giáo.

Thực hiện các nghĩa vụ công dân như đóng thuế, bảo vệ môi trường, đóng góp vào các hoạt động quốc phòng và an ninh.

Tham gia các hoạt động của cộng đồng, đóng góp vào việc xây dựng và phát triển cộng đồng.

Những việc làm này giúp bàn thờ và gia đình tham gia vào việc xây dựng và phát triển quốc gia, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Kinh tế pháp luật 11 Kết nối tri thức

ADVERTISEMENT