logo
ADVERTISEMENT

Em hãy nêu một số quy định của pháp luật về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo về trách nhiệm pháp lý và cho ví dụ minh hoạ

Trả lời câu hỏi SGK Giáo dục Kinh tế pháp luật 11 Kết nối tri thức trang 77: Em hãy nêu một số quy định của pháp luật về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo về trách nhiệm pháp lý và cho ví dụ minh hoạ (Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo)

Câu hỏi: Em hãy nêu một số quy định của pháp luật về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo về trách nhiệm pháp lý và cho ví dụ minh hoạ

Ví dụ, người có tôn giáo và người không có tôn giáo sẽ bị xử lí giống nhau nếu vi phạm pháp luật

Trả lời ngắn gọn:

Pháp luật có quy định rõ ràng về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo, bao gồm cả quyền nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý. Ví dụ, người có tôn giáo và người không có tôn giáo sẽ bị xử lí giống nhau nếu vi phạm pháp luật. Các tôn giáo cũng có trách nhiệm đóng góp vào xã hội và tuân thủ pháp luật như bất kỳ công dân nào khác.

Trả lời chi tiết:

Trách nhiệm pháp lý của các tôn giáo được quy định bởi các luật pháp liên quan đến tôn giáo và tín ngưỡng, bao gồm:

Quyền tự do tôn giáo: Tôn giáo và tín ngưỡng được tôn trọng và bảo vệ bởi pháp luật. Mọi cá nhân đều có quyền tự do tôn giáo, tự do thể hiện và tín thác vào tôn giáo của mình.

Cấm phân biệt đối xử: Mọi cá nhân, cộng đồng, tổ chức phải đối xử bình đẳng với các tôn giáo khác nhau. Bất kỳ hành vi phân biệt đối xử vì tôn giáo, tín ngưỡng hoặc sự khác biệt tôn giáo đều bị cấm.

Trách nhiệm giáo dục: Tôn giáo và tín ngưỡng phải đảm bảo giáo dục và huấn luyện cho các đạo hữu của mình về các quy định pháp luật và đạo đức đúng đắn.

Các quy định về quyền tài sản: Các tôn giáo có quyền sở hữu tài sản và hoạt động kinh doanh như bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác. Tuy nhiên, các tôn giáo phải đáp ứng các quy định về thuế và các luật pháp liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cấm các hoạt động bạo lực: Mọi hành vi có tính chất bạo lực hoặc gây rối trật tự công cộng trong tên của tôn giáo đều bị cấm.

Ví dụ: Đạo Phật là một tôn giáo lớn tại Việt Nam và được bảo vệ bởi pháp luật. Các vị giáo sư, giảng viên Phật giáo có trách nhiệm giáo dục và huấn luyện những đạo hữu của mình về các quy định pháp luật và đạo đức đúng đắn. Ngoài ra, các tổ chức Phật giáo có quyền sở hữu tài sản và hoạt động kinh doanh như bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác. Tuy nhiên, các tổ chức này cũng phải tuân thủ các quy định về thuế và các luật pháp liên quan đến hoạt động kinh doanh.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Kinh tế pháp luật 11 Kết nối tri thức

ADVERTISEMENT