logo

Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án - Đề 18

Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án - Đề 18

ĐỀ BÀI

I . TRẮC NGHIỆM ( 3 Điểm)

Khoanh tròn chử cái của câu trả lời đúng.

1. Hợp chất nào sao đây là Oxit.

A.NaCl                           B.NaOH                           C.Na2O                        D.NaNO3

2. Hợp chất nào sao đây là Ba zơ

A .K2O.                          B.KCl                              C.Ba(OH)2                              D.HCl

3.Muối nào sao đây là muối A xit.

A. CaCO3              B.Ca(HCO3)2                 C. CaCl2                                     D.CaSO4

4. Ba zơ Nào sau đây tan được trong nước.

A.Fe(OH)3                                 B.Cu(OH)2                      C.NaOH                       D.Al(OH)3

5. Cho các phản ứng hóa học sao:

1,    4Na  + O2     →    2Na2O                                  4,Al(OH)3    →  Al2O+ 3H2O

2,    2 KClO3   →  2KCl + 3O2                                         5, CaCO3   →  CaO    +   CO2

3,    2Al +Cl2       →  2AlCl3                                            6, K2O + H2O    →  2KOH

a, Phản ứng nào là phản ứng phân hủy.

A. 1,2,3                B.1,2,4                   C.2,4,5                        D.3,4,6

b. Phản ứng nào là phản ứng hóa hợp.

A. 2,4,6                   B.4,5,6                 C.1,3,6                         D.2,3,6

II. TỰ LUẬN (7 Điểm)

1. Bổ túc và hoàn thành phương trình phản ứng sau:

  1. Al + H2SO4     →  ……   + H2
  2. ……………. →   KCl    + O2
  3. CH4 + ……  →    CO2  +H2O
  4. CuO + H2     →   Cu   +………

2. Trình bày tính chất hóa học của Oxi.

3. Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam Fe vào dung dịch axit sunfuric. Tính

a, Thể tích khí hi đro sinh ra ở đktc

b, Khôí lượng của muối sắt II sunfat (FeSO4) tạo thành

4. Một dung dịch CuSO4 có khối lượng riêng là 1,206 g/ml. Khi cô can 165,84 ml dung dịch này ngưới ta thu được 36 gam CuSO4 , Hãy xác định nồng đô phần trăm của dung dịch CuSO4 đã dùng.

(Biết Fe= 56: H= 1: S=32: O =16: Cu= 64)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I.TRẮC NGHIỆM:

Từ câu 1 – 6 mỗi câu chọn đúng                                                                          0,5đ

1C;    2C;    3B;    4C;    5aC;    5bC;

II. TỰ LUẬN:

Câu 1:

(1) Al       + H2SO4      → Al2(SO4  )3 + 3H2O                                                       0,5đ

(2) 2KCl O3    →2 KCl    + 3O2                                                                                           0,5đ

CH4    + …  O2  →    CO2  + 2H2O                                                                      0,5đ

CuO   + H2      →   Cu      +H2O                                                                          0,5đ

Mỗi PTHH viết đúng                                                                                 

Câu 2:

- Tác dụng với kim loại 

     3Fe + 2O2  →  SO2                                                                                     0,5đ

- Tác dụng với  phi kim loại   

      S + O2  →  SO2

- Tác dụng với hợp chất

CH4     + O2    →     CO2  + 2H2O                                                                        

Câu 3:

- Số mol Fe = 0,2(mol)                                                                           0,5đ

a/ PTHH: Fe + H2SO4  →  FeSO4 +   H2                                                    0,5đ

- Số mol H2 = 0,2(mol)                                                                           0,5đ

- Thể tích H2 = 4,48 lít                                                                            0,5đ

b/   Theo PTHH ta có: Số mol FeSO4  = 0,2mol. 

     Khối lượng của         FeSO= 0,2* 160 = 32 (g)                                  0,5đ

Câu 4:

- Khối lượng của dung dịch = 11,206 *165,84 = 200g                                0,5đ

- Nồng độ % của dung dịch = 36*100/200 = 018%                                    0,5đ

Tham khảo các bài học khác