logo
ADVERTISEMENT

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba (nửa sau thế kỷ XX) còn được gọi là

Câu hỏi :

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba (nửa sau thế kỷ XX) còn được gọi là:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba (nửa sau thế kỷ XX) còn được gọi là cách mạng kĩ thuật số. Cách mạng kỹ thuật số (Digital Revolution) là một quá trình toàn cầu để thay đổi thế giới và cách mà con người sử dụng công nghệ. Cuộc cách mạng này diễn ra từ những năm 1950 đến cuối những năm 1970 với việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số. Cách mạng kỹ thuật số đã ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực, từ cách chúng ta sống, làm việc, đến việc giao tiếp. Đây là một quá trình đã thay đổi toàn cầu về cách mà con người nhìn nhận và sử dụng công nghệ.

ADVERTISEMENT