logo
ADVERTISEMENT

Đứng đầu là vua, giúp vua có các Lạc hầu, Lạc tướng là đặc điểm chung của quốc gia cố nào?

Câu hỏi :

Đứng đầu là vua, giúp vua có các Lạc hầu, Lạc tướng là đặc điểm chung của quốc gia cố nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Đứng đầu là vua, giúp vua có các Lạc hầu, Lạc tướng là đặc điểm chung của quốc gia cố Văn Lang và Âu Lạc. Nhà nước Văn Lang Âu Lạc có tổ chức đơn giản sơ khai, chưa hoàn chỉnh tuy nhiên đây là một tổ chức Nhà nước điều hành một quốc gia, không còn mang tính chất của tổ chức bộ lạc, thị tộc. 

Về mặt tổ chức nhà nước, người đứng đầu nhà nước là các đời vua Hùng, vua Thục. Giúp việc cho vua là các Lạc hầu, Lạc tướng. Cả nước được chia thành 15 bộ do các Lạc tướng đứng đầu. Ở các làng xã đứng đầu là Bồ chính.

ADVERTISEMENT