logo
ADVERTISEMENT

Cơ sở để Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra đường lối đấu tranh trong những năm 1936 - 1939 là

Câu hỏi :

Cơ sở để Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra đường lối đấu tranh trong những năm 1936 - 1939 là:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra đường lối đấu tranh trong những năm 1936 - 1939
Đảng Cộng sản Đông Dương giai đoạn 1936 - 1939

Tháng 7 - 1936, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong chủ trì, họp ở Thượng Hải (Trung Quốc). Hội nghị dựa trên Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản, căn cứ vào tình hình cụ thể của Việt Nam để định ra đường lối và phương pháp đấu tranh.

ADVERTISEMENT