logo
ADVERTISEMENT

Đặc điểm của đường lối đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc là gì?

Câu hỏi :

Đặc điểm của đường lối đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc là gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Tháng 12/1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra đường lối đổi mới mang màu sắc Trung Quốc với những nội dung chính là: lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn, nhằm hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, với mục tiêu biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.

ADVERTISEMENT