logo

Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc tổng số cách chọn một người đàn ông và một người phụ nữ

Câu hỏi: Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tính số cách chọn một người đàn ông và một người đàn bà trong bữa tiệc để phát biểu ý kiến, sao cho:

a) Hai người đó là vợ chồng;

b) Hai người đó không là vợ chồng.

Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tính số cách chọn một người đàn ông và một người đàn bà trong bữa tiệc để phát biểu ý kiến

Trả lời:

Cách 1:

Có 90 cách chọn. 

a. Chọn người đàn ông và chọn người đàn bà là vợ của người đàn ông đó. Vậy có 10 cách.

b. Khi đã có 10 cách chọn người đàn ông, sẽ có 9 cách chọn người đàn bà không là vợ của người đàn ông đó (trừ 1 người là vợ của người đàn ông đã chọn).

Theo hệ số nhân ta có (10 x 9 = 90 cách)

Cách 2: 

Số cách chọn 1 người đàn ông bất kì: 10 cách

Chọn người phụ nữ không phải vợ ông ta: 9 cách

Số cách thỏa mãn: 10 x 9 = 90 (cách)

icon-date
Xuất bản : 16/02/2023 - Cập nhật : 03/07/2023