logo
ADVERTISEMENT

Cho phương trình hoá học: N2(k) + O2(k) ⇄ 2NO(k); ∆H > 0. Yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hoá học trên là

Câu hỏi :

Cho phương trình hoá học: N2(k) + O2(k) ⇄ 2NO(k); ∆H > 0. Yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hoá học trên là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Sự chuyển dịch cân bằng hóa học

Sự chuyển dịch cân bằng hóa học là sự phá vỡ trạng thái cân bằng cũ để chuyển sang một trạng thái cân bằng mới do các yếu tố bên ngoài tác động lên cân bằng. Trong đó, yếu tố cơ bản nhất để tác động lên sự chuyển dịch cân bằng này chính là Nhiệt độ. 

ADVERTISEMENT