logo

Cho luồng khí CO dư qua ống sứ đựng 5,46 gam hỗn hợp FeO và Fe2O3 (nung nóng)

Câu hỏi :

Cho luồng khí CO dư qua ống sứ đựng 5,46 gam hỗn hợp FeO và Fe2O3 (nung nóng), thu được m gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Cho X vào dung dịch Ca (OH)2 dư, thu được 10 gam kết tủa. Biết các phả ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Cho luồng khí CO dư qua ống sứ đựng 5,46 gam hỗn hợp FeO và Fe2O3 (nung nóng), thu được m gam chất rắn và hỗn hợp khí X
icon-date
Xuất bản : 04/02/2023 - Cập nhật : 04/02/2023