logo
ADVERTISEMENT

Cho hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O4. Thực hiện sơ đồ sau

Câu hỏi :

Cho hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O4. Thực hiện sơ đồ sau (các phản ứng đều có điều kiện và xúc tác thích hợp):

X + 2NaOH → 2X1 + X2

X2 + O2 → Cu, to X3

2X2 + Cu(OH)2 → Phức chất có màu xanh + 2HO2

Cho các phát biểu sau:

(1) X là este đa chức, có khả năng làm mất màu nước brom.

(2) X1 có phân tử khối là 68.

(3) X2 là ancol 2 chức, có mạch cacbon không phân nhánh.

(4) X3 là hợp chất hữu cơ tạp chức.

Số phát biểu đúng là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Ta có: X2 tham gia phản ứng oxi hóa với O2; X2 + Cu(OH)2 tạo phức màu anh => X2 là là poliancol có 2

nhóm OH liền kề. Ít nhất là C2H4(OH)2

Nếu X1 có 2 C thì 2 X1 có 4C mà ancol có 2 nhóm OH nên ít nhất cần 2 C nữa => 6C > C5H8O4

→ X1 chỉ có 1 C => X1 là HCOONa => MX1 = 68 => (2) Đúng.

→ X là (HCOO)2C3H6 => (1) Đúng

→ X2 là HOCH2CH(OH)CH3 => (3) Đúng

HOCH2CH(OH)CH3 + O2 → Cu,to CH3-CO-CHO

→ X3 là tạp chức xeton, anđehit => (4) Đúng.

Do vậy tất cả các phát biểu trên đều đúng.

ADVERTISEMENT