logo

Tiến hành thí nghiệm chứng minh tính chất hóa học của glucozơ, theo các bước sau

Câu hỏi :

Tiến hành thí nghiệm chứng minh tính chất hóa học của glucozơ, theo các bước sau:
+ Bước 1: Cho vào ống nghiệm lần lượt vài giọt CuSO4 0,5% và 1ml dung dịch NaOH 10%.

+ Bước 2: Gạn bỏ phần dung dịch, giữ lại kết tủa Cu(OH)2, cho thêm vào đó 2ml dung dịch glucozơ 1%.

+ Bước 3: Lắc nhẹ ống nghiệm.

Cho các phát biểu sau:

(1) Sau bước 3, ống nghiệm chuyển sang màu xanh lam.

(2) Trong thí nghiệm trên, glucozơ bị oxi hóa.

(3) Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch CuSO4 bằng dung dịch Fe2(SO4)3
.
(4) Ống nghiệm chuyển sang màu đỏ gạch, khi nhỏ dung dịch glucozơ vào.

(5) Sau bước 3, trong ống nghiệm có chứa phức (C6H11O6)2 Cu .

Số phát biểu đúng là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Các phát biểu đúng là (1), (5).

(2). Sai, vì đây không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

(3). Sai, sửa lại: Không thể thay CuSO4 bằng Fe2(SO4)3 do glucozơ không tạo được phức với Fe(OH)3

(4). Sai, sửa lại: Ống nghiệm màu xanh lam, khi nhỏ dung dịch glucozơ vào.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2023 - Cập nhật : 04/02/2023