logo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây không thuộc hệ thống sông Cửu Long?

Câu hỏi :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây không thuộc hệ thống sông Cửu Long?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, dòng sông không thuộc hệ thống sông Cửu Long là sông Bé. Sông Bé là dòng sông thuộc hệ thống sông Đồng Nai => Chọn đáp án B

icon-date
Xuất bản : 17/02/2023 - Cập nhật : 17/02/2023

Tham khảo các bài học khác