logo
ADVERTISEMENT

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết tỉ lệ diện tích lưu vực giảm dần của các hệ thống sông lớn ở nước ta?

Câu hỏi :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết tỉ lệ diện tích lưu vực giảm dần của các hệ thống sông lớn ở nước ta?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, tỉ lệ diện tích lưu vực giảm dần của các hệ thống sông lớn ở nước ta là sông Hồng (21,91%), sông Mê Công (21,4%), sông Đồng Nai (11,27%), sông Cả (5,34%), sông Mã (5,31%) => Chọn đáp án B
 

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT