logo

Cái giá mà Trương Ba không chấp nhận trả cho sự sống quý giá của mình là gì?

Câu hỏi :

Dưới đây là hai đoạn đối thoại giữa hồn Trương Ba và Đế Thích khi ông đi đến quyết định chấm dứt sự tồn tại mang tên hồn Trương Ba, da hàng thịt:

Hồn Trương Ba: Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn.

Đế Thích: Thế ông ngỡ tất cả mọi người đều được là mình toàn vẹn cả ư? Ngay cả tôi đây, ở bên ngoài, tôi đâu có được sống theo những điều tôi nghĩ bên trong. [...]

Hồn Trương Ba: Sống nhờ vào đồ đạc, của cải của người khác đã là chuyện không nên, đằng này đến
cái thân tôi cũng phải sống nhờ anh hàng thịt. Ông chỉ nghĩ là cho tôi sống, nhưng sống như thế nào thì ông chẳng cần biết

Và:

Đế Thích: Không! Ông phải sống, dù với bất cứ giá nào

Hồn Trương Ba: Không thể sống với bất cứ giá nào được, ông Đế Thích ạ! Có những cái giá đắt quá, không thể trả được...

(Trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Lưu Quang Vũ, Nàng Sita- Những vở kịch khai thác tích truyện dân gian, NXB Trẻ, 2018, tr.88, 93)

Cái giá mà Trương Ba không chấp nhận trả cho sự sống quý giá của mình là gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Không còn được là chính mình là cái giá mà Trương Ba không chấp nhận trả cho sự sống quý giá của mình trong cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và Đế Thích.

Ta căn cứ vào câu: “Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn.”

icon-date
Xuất bản : 05/02/2023 - Cập nhật : 10/02/2023