logo

Các loại chữ Chăm cổ, Khơ-me cổ, Mã Lai cổ được sáng tạo trên cơ sở chữ viết nào sau?

Câu hỏi :

Các loại chữ Chăm cổ, Khơ-me cổ, Mã Lai cổ được sáng tạo trên cơ sở chữ viết nào sau?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Thời cổ đại, các nước Đông Nam Á sáng tạo thành chữ viết của mình trên cơ sở tiếp nhận nhiều chữ viết từ bên ngoài. Hệ thống chữ viết của các quốc gia Đông Nam Á cổ được dựa trên chữ viết cổ của Ấn Độ (chữ Phạn, Sanskrit, chữ Pali) và Trung Quốc (chữ Hán). Các loại chữ Chăm cổ, Khơ-me cổ, Mã Lai cổ được sáng tạo trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ. 

icon-date
Xuất bản : 14/02/2023 - Cập nhật : 14/02/2023