logo
ADVERTISEMENT

Biết giá trị của V◦, C◦, C trong thí nghiệm trên lần lượt là 100; 0,1; 0,1. Tính pH của dung dịch trong bình tam giác tại thời điểm thể tích của dung dịch NaOH đã dùng vừa hết 110 ml?

Câu hỏi :

Biết giá trị của V◦, C◦, C trong thí nghiệm trên lần lượt là 100; 0,1; 0,1. Tính pH của dung dịch trong bình tam giác tại thời điểm thể tích của dung dịch NaOH đã dùng vừa hết 110 ml?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
pH của dung dịch trong bình tam giác tại thời điểm thể tích của dung dịch NaOH đã dùng vừa hết 110 ml
ADVERTISEMENT