logo

Một hạt chuyển động với tốc độ 0,6c. So với khối lượng nghỉ, khối lượng tương đối tính của vật

Câu hỏi :

Một hạt chuyển động với tốc độ 0,6c. So với khối lượng nghỉ, khối lượng tương đối tính của vật
 


 

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Khối lượng tương đối tính của vật là:

Khối lượng tương đối tính của vật là lớn hơn 1,25 lần.
icon-date
Xuất bản : 31/01/2023 - Cập nhật : 03/02/2023