logo
ADVERTISEMENT

The fire began in the tenth floor of the block of flat, but it soon spread to other floors

Câu hỏi :

The fire began in the tenth floor of the block of flat, but it soon spread to other floors.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Giới từ on sẽ đứng trước danh từ floor vì vậy sửa in thành on

→ Đáp án: A. in

Tạm dịch: Ngọn lửa bắt đầu từ tầng 10 của khu căn hộ, nhưng nó nhanh chóng lan sang các tầng khác.

ADVERTISEMENT