logo
ADVERTISEMENT

Yếu tố nào dưới đây tạo nên “khoảng cách” giữa hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử?

Câu hỏi :

Yếu tố nào dưới đây tạo nên “khoảng cách” giữa hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Hiện thực lịch sử và nhân thức lịch sử

Giữa hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử luôn có khoảng cách, bởi vì dù cố gắng đến đâu, con người cũng không thể nhận thức và tái hiện hiện thực lịch sử một cách đầy đủ. Điều này được giải thích bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhận thức lịch sử trước hết phụ thuộc vào nhu cầu và khả năng của người học tập, nghiên cứu lịch sử; phụ thuộc vào sự phong phú, chân thực của tư liệu lịch sử; mục đích, thái độ, đạo đức và thế giới quan của người học tập, nghiên cứu lịch sử.

ADVERTISEMENT