logo
ADVERTISEMENT

Những thành tựu khoa học, kĩ thuật của người Hy Lạp - La Mã cổ đại có ý nghĩa như thế nào?

Câu hỏi :

Những thành tựu khoa học, kĩ thuật của người Hy Lạp - La Mã cổ đại có ý nghĩa như thế nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Những thành tựu khoa học, kĩ thuật của người Hy Lạp - La Mã cổ đại

Văn hóa Phục Hưng được coi là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến ​​cũ trên lĩnh vực văn hóa và tư tưởng. Những thành tựu đã đóng góp của người Hy Lạp và La Mã cổ đại về khoa học và công nghệ có ý nghĩa to lớn, đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ thế giới trong các thời kỳ sau.

ADVERTISEMENT