logo
ADVERTISEMENT

Hoạt động bảo tồn di sản phải đảm bảo những đặc điểm gì?

Câu hỏi :

Hoạt động bảo tồn di sản phải đảm bảo những đặc điểm gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Bảo vệ di sản bằng tình yêu và ý thức cộng đồng

Việc bảo vệ, gìn giữ, tu bổ, phục hồi,... di sản là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng trong công tác quản lý di sản của mỗi quốc gia. Điều cốt lõi trong hoạt động bảo tồn di sản là phải đảm bảo nguyên trạng, giữ được “những yếu tố gốc cấu thành di tích”, hay đảm bảo tính chân thực”, “tính tổng thể”, “giá trị” của di sản, dựa trên cơ sở dữ liệu và phương pháp khoa học.

ADVERTISEMENT