logo

Would you like something to eat


Câu hỏi: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to below question.

Pat: "Would you like something to eat?"

Kathy: "______. I'm not hungry now."

A. Yes, I would 

B. No, no problem  

C. No, thanks      

D. Yes, it is

Trả lời:

Đáp án: C. No, thanks

No, thanks. I'm not hungry now."


Giải thích của giáo viên Toploigiai vì sao chọn đáp án C

Câu hỏi trên sử dụng câu trúc Would you like

- Cấu trúc Would you like là một cấu trúc ngữ pháp để hỏi phổ biến trong tiếng Anh. Cấu trúc này được dùng để hỏi về mong muốn của người khác, hay đưa ra một lời mời, lời đề nghị một cách lịch sự.

Dịch nghĩa của câu hỏi: 

Cậu có muốn ăn gì không?

- Không, cám ơn. Bây giờ tớ không đói

“No, thanks” là lời từ chối cho một đề nghị thường gặp

- Một số cấu trúc với would like..

+ Cấu trúc Would you like + danh từ

“Would you like” có cùng nghĩa với “want” thể hiện lời mời hoặc đề nghị, nhưng nó được sử dụng cho các biểu hiện lịch sự hơn.

Ví dụ:

Do you want some coffee? (Bạn có muốn một ít cà phê?)

Cấu trúc này ít trang trọng và lịch sự hơn. Chúng ta thường sử dụng cấu trúc này cho bạn bè, trẻ em, v.v.

Would you like some tea or coffee? (Bạn có muốn uống trà hay cà phê không?)

Cấu trúc này lịch sự và trang trọng hơn.

+ Cấu trúc Would you like + to + động từ

Cách sử dụng “Would you like” được đi theo sau bởi “to” và động từ là để thể hiện một lời đề nghị, lời mời

Ví dụ:

Do you want to drink something cold? (Bạn có muốn uống gì đó lạnh không?)

Cấu trúc này ít trang trọng và lịch sự hơn. Chúng ta thường sử dụng cấu trúc này cho bạn bè, trẻ em, v.v.

Would you like to drink something cold? (Bạn có muốn uống gì đó lạnh không?)

Cấu trúc này lịch sự và trang trọng hơn.

Chấp nhận đề nghị

Yes, please/ Yes, thanks. (Vâng, làm ơn.)

Sure, please/ Sure, thanks. (Chắc chắn rồi, cảm ơn)

I’d love to. (Tôi rất thích.)

Từ chối đề nghị

No, thanks. (Không, cám ơn.)

Not now. Perhaps later. (Không phải bây giờ. Có lẽ sau này.)

That’s all right/ That’s OK. (Không sao đâu.)

I would love to but I cannot… (Tôi rất muốn nhưng tôi không thể…)

I am sorry, I cannot… (Tôi xin lỗi, tôi không thể…)

+ Cấu trúc đặc biệt: What would you like..?

What + would + S +  like + ( to + verb or noun) ?

Cách trả lời

S + would like/love + N/to infinitive…

S + like N/to infinitive…

I’ll have…

“What would you like” được sử dụng để hỏi những ước muốn một cách lịch sự từ người khác.

Ví dụ:

What would you like to have on your birthday? I’d love a new smartphone.

(Bạn muốn nhận quà gì vào sinh nhật? – Tôi muốn một chiếc điện thoại thông minh.)

>>> Xem thêm: To survive in the wild

Would you like something to eat

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về cấu trúc Would like

Câu 1: Would you like ……. with him?

A. to traveling

B. to travel

C. travel

D. travelling

Đáp án: B

Câu 2: Would you like something …….?

A. to eat

B. to eating

C. eat

D. eating

Đáp án: A

Câu 3: How …… your coffee?

A. would like

B. you would like

C. would you like to

D. would you like

Đáp án: D

Câu 4. Who …… come with me?

A. likes

B. would you like

C. would like to

D. would like

Đáp án: B

Câu 5. Where would you ……?

A. like to stay

B. liking to stay

C. like to staying

D. like stay

Đáp án: B

--------------------------------

Qua bài viết này, Toploigiai đã giúp bạn trả lời câu hỏi "Would you like something to eat?" và hệ thống kiến thức về cấu trúc và cách trả lời của dạng câu Would like. Mong qua bài viết bạn có thể thu thập nhiều kiến thức, chúc bạn học tốt, cảm ơn bạn đã đọc và theo dõi!

icon-date
Xuất bản : 09/08/2022 - Cập nhật : 09/08/2022