logo

Văn minh phương Tây xâm nhập vào Đông Nam Á trong khoảng thời gian nào?

Câu hỏi :

Văn minh phương Tây xâm nhập vào Đông Nam Á trong khoảng thời gian nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

- Văn minh phương Tây xâm nhập vào Đông Nam Á trong khoảng thời gian từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX. Điều này đã góp phần thay đổi toàn diện về nền văn hóa, kinh tế và xã hội của khu vực này. 

- Trước khi các quốc gia phương Tây đến Đông Nam Á, khu vực này đã có nền văn hóa, kinh tế và xã hội phát triển của riêng mình. Việc giao thương với các nước phương Tây đã khiến cho nền văn hóa này phải thích nghi và thay đổi.

Văn minh phương Tây xâm nhập vào Đông Nam Á trong khoảng thời gian nào?

- Tác động chính của văn minh phương Tây đến khu vực Đông Nam Á là sự phát triển của thương mại và kinh tế: Các thương nhân phương Tây đã giới thiệu các loại cây trồng, động vật nuôi mới, các kỹ thuật canh tác hiện đại hơn cũng như các sản phẩm mới như rượu, súng và dược phẩm.

- Các tôn giáo phương Tây như Công giáo đã được truyền bá vào Đông Nam Á, phát triển bên cạnh các tôn giáo truyền thống như Nho giáo và Phật giáo. 

icon-date
Xuất bản : 12/04/2023 - Cập nhật : 30/06/2023