logo
ADVERTISEMENT

Từ năm 1992, nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế của Liên Bang Nga rối loạn hơn?

Câu hỏi :

Từ năm 1992, nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế của Liên Bang Nga rối loạn hơn?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

“Từ năm 1992, Chính phủ Nga đề ra cương lĩnh tư nhân hóa nền kinh tế, cố gắng đưa đất nước đi vào kinh tế thị trường. Nhưng việc tư nhân hóa này thực hiện một cách ồ ạt nên càng làm cho nền kinh tế rối loạn hơn.”

ADVERTISEMENT