logo
ADVERTISEMENT

Từ ngày 27 đến ngày 31/3/1935, Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng họp tại Ma Cao (Trung Quốc)

Từ ngày 27 đến ngày 31/3/1935, Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng họp tại Ma Cao (Trung Quốc). Tham dự Đại hội có 13 đại biểu, thay mặt cho hơn 500 đảng viên thuộc các đảng bộ trong nước và ở nước ngoài. Sau khi đánh giá tình hình, Đại hội xác định 3 nhiệm vụ chủ yếu của Đảng trong thời gian trước mắt là củng cố và phát triển Đảng; tranh thủ quần chúng rộng rãi; chống chiến tranh đế quốc.

Đại hội thông qua Nghị quyết chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết về vận động công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, phụ nữ; về công tác trong các dân tộc thiểu số, về đội tự vệ và cứu tế đỏ. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 13 người và bầu Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư của Đảng. Nguyễn Ái Quốc được cử làm đại diện của Đảng tại Quốc tế Cộng sản. Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng đánh dấu mốc quan trọng: Đảng đã khôi phục được hệ thống tổ chức từ Trung ương đến địa phương, đã khôi phục được các tổ chức quần chúng của Đảng. 

(SGK Lịch sử nâng cao 12 trang 137)

Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng họp tại Ma Cao (Trung Quốc)

Câu 1. Địa điểm tổ chức của Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng có gì khác so với những kì đại hội sau đó?

A. Tổ chức ở nước ngoài. 

B. Tổ chức ở chiến khu.

C. Tổ chức ở thủ đô. 

D. Tổ chức ngay trong lòng địch.

Giải thích:

“Từ ngày 27 đến ngày 31/3/1935, Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng họp tại Ma Cao (Trung Quốc)”.  Đây là Đại hội duy nhất diễn ra ở nước ngoài. Từ Đại hội II trở đi, Đảng đều tổ chức ở trong nước.

Câu 2. Nội dung nào dưới đây không phải là một trong những nhiệm vụ chủ yếu trước mắt mà Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng xác định?

A. Củng cố và phát triển Đảng. 

B. Tranh thủ quần chúng rộng rãi.

C. Chống chiến tranh đế quốc. 

D. Đánh đổ đế quốc và tay sai.

Giải thích:

“Sau khi đánh giá tình hình, Đại hội xác định 3 nhiệm vụ chủ yếu của Đảng trong thời gian trước mắt là củng cố và phát triển Đảng; tranh thủ quần chúng rộng rãi; chống chiến tranh đế quốc”. Như vậy, Đại hội không đề cập đến nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là đánh đổ đế quốc và tay sai, đây là nhiệm vụ chiến lược được xác định từ Hội nghị thành lập Đảng.

Câu 3. Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng diễn ra vào thời điểm nào?

A. Trước Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản.

B. Sau khi Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp.

C. Trước cuộc đại khủng hoảng kinh tế đầu thế kỉ XX.

D. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Giải thích:

- Đáp án A: Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản diễn ra vào tháng 7/1935

- Đáp án B: Chính phủ mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp vào năm 1936

- Đáp án C: Cuộc đại khủng hoảng kinh tế đầu thế kỉ XX diễn ra trong khoảng năm 1929 - 1933

- Đáp án D: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ năm 1939

ADVERTISEMENT