logo

Truy vấn có tham số là gì? Lời nhắc điền tham số viết ở đâu?

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi trang 155 (Truy vấn có tham số là gì? Lời nhắc điền tham số viết ở đâu?) Bài 5: Thiết kế truy vấn SGK Tin 11 Cánh Diều.

Câu hỏi: Truy vấn có tham số là gì? Lời nhắc điền tham số viết ở đâu?

Truy vấn có tham số

Trả lời ngắn gọn: 

Truy vấn có tham số là loại truy vấn yêu cầu người dùng cung cấp giá trị vào khi truy vấn được thực thi. Lời nhắc tham số được định nghĩa trong ô Criteria của trường được thêm tham số và viết bằng cú pháp [Nhập giá trị] hoặc [Nhập tên giá trị].

Trả lời chi tiết:

Truy vấn có tham số là một loại truy vấn mà tham số được sử dụng để hỏi người dùng cung cấp giá trị vào khi truy vấn được thực thi. Tham số có thể được sử dụng để giới hạn dữ liệu được trả về hoặc để thực hiện các tính toán trên dữ liệu cụ thể. Để sử dụng truy vấn có tham số trong Microsoft Access, người dùng có thể thực hiện các bước sau đây:

- Mở truy vấn mà người dùng muốn thêm tham số.

- Nhấp đúp vào ô "Criteria" (tiêu chí) của trường mà người dùng muốn thêm tham số.

- Để viết lời nhắc tham số thì người dùng cần mở truy vấn muốn thêm tham số, sau đó nhấp đúp vào ô Criteria của trường mà người dùng muốn thêm tham số rồi viết lời nhắc tham số bằng cách sử dụng cú pháp [Nhập giá trị] hoặc [Nhập tên giá trị], tùy thuộc vào loại dữ liệu của trường.

Lưu ý rằng với các truy vấn có nhiều tham số thì người dùng cần xác định lời nhắc tham số cho mỗi trường có tham số. Lời nhắc tham số cũng có thể được định nghĩa trong một câu truy vấn động (có chứa code VBA) thông qua việc sử dụng hàm InputBox để yêu cầu người dùng nhập giá trị.

>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Cánh diều

icon-date
Xuất bản : 01/03/2023 - Cập nhật : 31/07/2023