logo
ADVERTISEMENT

Trước khi sáng tạo ra chữ viết riêng, một số cư dân Đông Nam Á đã sử dụng chữ viết nào sau?

Câu hỏi :

Trước khi sáng tạo ra chữ viết riêng, một số cư dân Đông Nam Á đã sử dụng chữ viết nào sau?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Trước thời điểm sáng tạo ra chữ viết riêng, một số nền văn hóa tại Đông Nam Á sử dụng chữ viết cổ của Ấn Độ. Chữ viết cổ của Ấn Độ được dùng trong quần thể của Đông Á và đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục và chính trị.

Tuy nhiên, việc sử dụng chữ viết cổ của Ấn Độ cũng gây ra một số vấn đề về sự phân biệt văn hóa và chia rẽ giữa các dân tộc trong khu vực Đông Nam Á. Do đó, một số nước đã sáng tạo ra chữ viết riêng để tái tạo và bảo tồn văn hóa và lịch sử dân tộc.

ADVERTISEMENT