logo

Trong quá trình nhân đôi ADN, nuclêôtit guanin của môi trường nội bào liên kết bổ sung với nuclêôtit nào của mạch làm khuôn?

Câu hỏi :

Trong quá trình nhân đôi ADN, nuclêôtit guanin của môi trường nội bào liên kết bổ sung với nuclêôtit nào của mạch làm khuôn?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Trong quá trình nhân đôi ADN, nuclêôtit guanin của môi trường nội bào liên kết bổ sung với nuclêôtit nào của mạch làm khuôn?

- Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo trình tự 3 bước như sau:  

+ Bước 1: ADN mẹ tháo xoắn: Nhờ các enzim tháo xoắn, 2 mạch đơn của phân tử ADN mẹ tách dần tạo nên chạc hình chữ Y và để lộ ra 2 mạch khuôn: một mạch có đầu 3’, mạch còn lại có đầu 5’.

+ Bước 2: Tổng hợp mạch ADN mới: Enzim ARN-pôlimeraza tổng hợp đoạn mới, tiếp theo enzim ADN-pôlimeraza liên kết lần lượt với các nuclêôtit tự do từ môi trường nội bào với các nuclêôtit trên các mạch khuôn dựa theo nguyên tắc bổ sung.

+ Bước 3: Phân tử mới được tạo thành: Khi mạch mới tổng hợp đến đâu thì 2 mạch đơn (1 mạch được tổng hợp và 1 mạch cũ của phân tử ban đầu) đóng xoắn với nhau kết thành 2 phân tử ADN con.

- Vậy trong quá trình nhân đôi ADN, nuclêôtit guanin của môi trường nội bào liên kết bổ sung với nuclêôtit Ađênin của mạch làm khuôn.

icon-date
Xuất bản : 01/07/2023 - Cập nhật : 04/07/2023