logo

Tác nhân gây đột biến gen nào sau đây là tác nhân hóa học?

Câu hỏi :

Tác nhân gây đột biến gen nào sau đây là tác nhân hóa học?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Tác nhân gây đột biến gen nào sau đây là tác nhân hóa học?

- Sự kết cặp không đúng trong tái bản ADN dẫn đến phát sinh đột biến gen, điều này gây ra tác động rất lớn.

- Tác động của các tác nhân gây đột biến gen: 

+ Tác nhân vật lí là tia tử ngoại: tia này tạo ra 2 phân tử timin trên cùng 1 mạch ADN gây nên đột biến gen.

+ Tác nhân hóa học là chất 5-brom uraxin (5BU): chất này là đồng đẳng của timin gây biến đổi thay thế A -T → G - X. 

+ Tác nhân sinh học: Virus viêm gan B, virus Herpes,… cũng là các tác nhân gây đột biến gen. 

Vậy tác nhân gây đột biến gen 5 - brôm uraxin chính là tác nhân hóa học.

icon-date
Xuất bản : 01/07/2023 - Cập nhật : 04/07/2023