logo

Trong ngôn ngữ lập trình pascal thủ tục Delete(c, a, b) thực hiện công việc gì trong các việc sau?

Câu hỏi :

Trong ngôn ngữ lập trình pascal thủ tục Delete(c, a, b) thực hiện công việc gì trong các việc sau?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Trong ngôn ngữ lập trình pascal thủ tục Delete(c, a, b) thực hiện công việc gì trong các việc sau?

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, thủ tục Delete được sử dụng để xoá một số ký tự trong một xâu. Thủ tục này có ba tham số:

- Tham số đầu tiên là xâu cần xoá ký tự.

- Tham số thứ hai là vị trí bắt đầu xoá ký tự trong xâu cần xoá.

- Tham số thứ ba là số ký tự cần xoá.

Ví dụ: Nếu muốn xoá 2 ký tự trong xâu 'Hello World' bắt đầu từ vị trí thứ 7, chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh: Delete('Hello World', 7, 2);

Câu lệnh này sẽ xoá 2 ký tự trong xâu 'Hello World' bắt đầu từ vị trí thứ 7. Sau khi thực hiện câu lệnh này, xâu 'Hello World' sẽ trở thành xâu 'Hello orld'.

Vì vậy, trong trường hợp của câu hỏi trên, thủ tục Delete(c, a, b) sẽ xoá b ký tự trong xâu c, bắt đầu từ vị trí a. 

icon-date
Xuất bản : 08/04/2023 - Cập nhật : 01/07/2023