logo

Để khởi tạo danh sách b có 5 phần tử 1, 2, 3, 4, 5 ta dùng cú pháp

Câu hỏi :

Để khởi tạo danh sách b có 5 phần tử 1, 2, 3, 4, 5 ta dùng cú pháp:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Để khởi tạo danh sách b có 5 phần tử 1, 2, 3, 4, 5 ta dùng cú pháp

- Khởi tạo danh sách là quá trình tạo ra một danh sách (list) mới bằng cách khai báo các phần tử trong danh sách đó. Trong Python, danh sách được tạo ra bằng cách đặt các phần tử trong dấu ngoặc vuông [ ] và cách nhau bởi dấu phẩy.

- Cú pháp b = [1, 2, 3, 4, 5] dùng để khởi tạo một danh sách (list) có tên là b với 5 phần tử là 1, 2, 3, 4, 5.

- Giải thích về cú pháp này như sau:

+ b là tên danh sách (list) được khởi tạo.

+ [1, 2, 3, 4, 5] là một danh sách (list) chứa 5 phần tử được cách nhau bởi dấu phẩy.

+ Toán tử = được sử dụng để gán giá trị của danh sách [1, 2, 3, 4, 5] vào biến b.

Vì vậy, khi sử dụng cú pháp này, ta có được một danh sách (list) có 5 phần tử là 1, 2, 3, 4, 5.

icon-date
Xuất bản : 10/04/2023 - Cập nhật : 30/06/2023