logo

Số lượng phần tử trong tệp

Câu hỏi :

Số lượng phần tử trong tệp

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Số lượng phần tử trong tệp

Đặc điểm của dữ liệu kiểu tệp là được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài (đĩa từ, USB, CD,…) và không bị mất khi tắt nguồn điện. Do đó, lượng dữ liệu lưu trữ trên tệp hay còn gọi là số lượng phần tử trong tệp không giới hạn mà chỉ phụ thuộc vào dung lượng đĩa.

icon-date
Xuất bản : 08/04/2023 - Cập nhật : 03/07/2023