logo
ADVERTISEMENT

Trong một ống Cu-lít-giơ, hiệu điện thế giữa anôt và catôt là U. Bước sóng nhỏ nhất của tia X phát ra

Câu hỏi :

Trong một ống Cu-lít-giơ, hiệu điện thế giữa anôt và catôt là U. Bước sóng nhỏ nhất của tia X phát ra

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Khi êlectron đập vào anôt A, theo định luật bảo toàn năng lượng ta có:

We = Q + εX với Q là nhiệt lượng tỏa ra làm nóng anôt.

Như vậy, điều kiện để phát ra tia X là: εX ≤ We

Khi Q = 0 ⇒ εXmax = hc / λmin = We = W0 + |eU| ≈ |eU| do W0 ≪ |eU|.

⇒ Bước sóng nhỏ nhất tia X phát ra tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế U.

ADVERTISEMENT