logo
ADVERTISEMENT

Một ống Cu-lit-giơ có điện áp giữa hai đầu ống là 10 kV, dòng điện trong ống là 1 mA

Câu hỏi :

Một ống Cu-lit-giơ có điện áp giữa hai đầu ống là 10 kV, dòng điện trong ống là 1 mA. Coi rằng chỉ có 99% số êlectron đập vào catôt chuyển nhiệt năng đốt nóng đối catôt. Cho khối lượng đối catôt là 200 g và nhiệt dung riêng là 120 J/(kg.độ). Sau 2 phút hoạt động thì nhiệt độ đối catôt tăng thêm là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Nhiệt lượng tỏa ra do êlectron đập vào catôt trong thời gian t là: Q1 = 99%.U.I.t

Nhiệt lượng đối catôt thu vào là: Q2 = mc.∆t

Ta có: 

Một ống Cu-lit-giơ có điện áp giữa hai đầu ống là 10 kV, dòng điện trong ống là 1 mA
ADVERTISEMENT