logo

Trình tự đóng gói dữ liệu khi truyền từ máy này đến máy khác là?

Câu hỏi :

Trình tự đóng gói dữ liệu khi truyền từ máy này đến máy khác là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Trình tự đóng gói dữ liệu khi truyền từ máy này đến máy khác là Data, segment, packet, frame, bit. Trình tự này mô tả quá trình đóng gói dữ liệu từ dạng dữ liệu thô (data) và chuyển qua các cấp độ trừu tượng hơn (segment, packet, frame) cho đến khi trở thành các bit cơ bản để truyền đi qua mạng. Quá trình ngược lại xảy ra ở máy đích khi các bit được nhận và giải mã thành dữ liệu ban đầu. 

Trình tự đóng gói dữ liệu khi truyền từ máy này đến máy khác là?
icon-date
Xuất bản : 22/05/2023 - Cập nhật : 22/05/2023