logo

Trao đổi đoạn giữa hai nhiễm sắc thể không tương đồng gây hiện tượng?

Nhiễm sắc thể là vật thể di truyền tồn tại trong nhân tế bào bị ăn màu bằng chất nhuộm kiềm tính, được tập trung lại thành những sợi ngắn và có số lượng, hình dạng kích thước đặc trưng cho mỗi loài. Nhiễm sắc thể có khả năng tự nhân đôi, phân li hoặc tổ hợp ổn định qua các thế hệ. Nhiễm sắc thể có khả năng bị đột biến cấu trúc tạo ra những đặc trưng di truyền mới. Trao đổi đoạn giữa hai nhiễm sắc thể không tương đồng gây hiện tượng chuyển đoạn.


Trao đổi đoạn giữa hai nhiễm sắc thể không tương đồng gây hiện tượng gì?

A. Đảo đoạn

B. Lặp đoạn

C. Chuyển đoạn

D. Hoán vị gen

Trả lời

Đáp án đúng: C. Chuyển đoạn.

Trao đổi đoạn giữa hai nhiễm sắc thể không tương đồng gây hiện tượng chuyển đoạn.

Trao đổi đoạn giữa hai nhiễm sắc thể không tương đồng gây hiện tượng

Giải thích của giáo viên Toploigiai về lí do chọn đáp án C.

- NST là 1 cấu trúc gồm phân tử ADN và liên kết với các loại prôtêin khác nhau (chủ yếu prôtêin histôn)

- Mỗi nhiễm sắc thể chứa: Tâm động, vùng đầu mút

- Mỗi loài có một bộ NST đặc trưng về số lượng, hình thái và cấu trúc.

- Có 2 loại NST: NST thường và NST giới tính.

- Chuyển đoạn là đột biến dẫn đến sự trao đổi đoạn trong một NST hoặc giữa các NST không tương đồng.

- Một số gen trên NST thể này chuyển sang NST khác dẫn đến làm thay đổi nhóm gen liên kết.

- Chuyển đoạn lớn thường gây chết hoặc làm mất khả năng sinh sản.

icon-date
Xuất bản : 12/10/2022 - Cập nhật : 30/11/2022